Θέση: Υπεύθυνος/-η Παραγωγής

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

Ειδικά

• Είναι επικεφαλής της ομάδας παραγωγής

• Συνεργάζεται με την ομάδα για τον συντονισμό-προγραμματισμό των δράσεων

• Φροντίζει για την καθημερινή εύρυθμη ροή των λειτουργιών και για την άρτια υλοποίηση του προγράμματος.

• Βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φιλοξενούμενους/ συμμετέχοντες και φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών τους, σε συνεννόηση με την ομάδα.

• Έχει την ευθύνη για την παραλαβή, διαχείριση και διάθεση του εξοπλισμού και των αγορών, βάσει των προδιαγραφών.

• Έχει την ευθύνη  για την εξουσιοδότηση διάθεσης του εξοπλισμού.

• Συντονίζει τη χρήση του εξοπλισμού με βάση τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της ομάδας

• Είναι υπεύθυνος/η για την χρηστή αξιοποίηση των διαθέσιμων υλικών πόρων

• Συντονίζει και επιβλέπει το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό.

• Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση επιμέρους δράσεων.

• Συνεργάζεται με την ομάδα για και διαχειρίζεται την επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες και φορείς, σε τοπικό, εθνικό, διεθνές επίπεδο για τις ανάγκες της παραγωγής.

• Τηρεί φάκελο με επικαιροποιημένα στοιχεία για το πλήρες ιστορικό των δράσεων που υλοποιούνται ως μέρος του προγράμματος.

• Αρχειοθετεί το υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, συνεντεύξεις συμμετεχόντων, κ.τ.λ) του εκάστοτε προγράμματοςΓενικά

• Συμβάλλει στην προβολή του προγράμματος, των δράσεων και του φορέα.

• Συμμετέχει στην οργάνωση και δημιουργία παρουσιάσεων με στόχο την προβολή του προγράμματος και των δράσεων.

• Συμμετέχει στην εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις, συναντήσεις, ομάδες εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

• Εκπληρώνει πρόσθετες διοικητικές αρμοδιότητες, όπως ορίζονται από την ομάδα, σε έκτακτες περιπτώσεις.

• Συμμετέχει ανελλειπώς στις καθιερωμένες συναντήσεις της ομάδας, φυσική τη παρουσία ή εξ αποστάσεως.Τυπικά και άτυπα προσόντα

 Η/Ο υποψήφια/ος συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει:

.

• Αποδεδειγμένη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

• Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικών και γραπτών), επιθυμητή η γνώση και άλλων γλωσσών.

• Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αντίστοιχων προγραμμάτων (MS Office), καθώς και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Δεξιότητες επικοινωνίας.

• Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων.

• Δυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.

• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών.Συμπληρώστε την Φόρμα